ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
จ้างก่อสร้างโครงการจัดซื้อจัดจ้างค่าซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักคลังจังหวัด (ทาสีรั้ว ทาสีบ้านพักเลขที่ ๗๓ และซ่อมแซมบ้าน ทาวเฮาส์ ๓ หลัง) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 30/03/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/03/2563

ซื้อจัดซื้่อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (ติดตั้งเหล็กดัดบ้านพักคลังจังหวัดนราธิวาส) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/03/2563

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/03/2563

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/03/2563

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27/03/2563

จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

จ้างจัดทำกันสาดหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (ซ่อมแซมประตูรั้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ samsung clp 680nd โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและทดแทนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26/03/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างซ่อมแซมและปรัปปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 3 หลัง 11 ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

ซื้อโครงการจัดซื้อแอร์สำนักงาน ขนาด 32,000 BTU จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างทาสีภายนอกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร จำนวน 3 คูหา (11 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2563

จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดสกลนคร (Sakonnakhon Follow up Disbursement Syatem SKN-FDS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานและต่อเติมโรงจอดรถ และปรับปรุงพื้นที่รอบบริเวณบ้านพักหัวหน้ากลุ่มงานฯ รวม 3 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ (ปรับปรุงห้องประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24/03/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

เช่าห้องประชุม ๑ ห้อง ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น โรงเรียนเมืองพญาแล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างทาสีภายนอกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารโครงการระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบันทึกข้อมูลสินค้่า e- catalog โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

จ้างทาสีภายนอกบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

จ้างบริการเหมาจ่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าฉุกเฉินของกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20/03/2563

ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20/03/2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20/03/2563

จ้างจ้างทำป้ายชื่อกลุ่มงานและป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

ซื้อยางรถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อสนับสนุนการทำงานคณะผู้บริการการคลังจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19/03/2563

จ้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักกข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

จ้างบริการเหมาจ่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังเขต 7 เพื่อรองรับการปรับบทบาท สำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/03/2563

จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์ตู้ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักคลังจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 32,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ (ทาวน์เฮ้าส์ 4 ยูนิต) สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/03/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/03/2563

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ ทะเบียน นข 5263 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency Initiative CoST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/03/2563

จ้างซ่อมรถตู้ ยี่ห้อ Volkswagen หมายเลขทะเบียน ฮฉ 2551 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/03/2563

จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/03/2563

ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน และพัฒนาระบบ Private Cloud กรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16/03/2563

จ้างทำบอร์ดคณะกรรมการบริหารกรมบัญชีกลางและทำแม๊คดร๊อป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/03/2563

ซื้อชุด drum กระจายหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Samsung ML- 4510 ND โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/03/2563

ซื้อแฟ้มเอกสารสันกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2563

จ้างทาสีรั้วโดยรอบบริเวณบ้านพักและบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/03/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/03/2563

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างรื้อถอนผนังกั้นห้อง อาคาร 3 ชั้น 5 อาคารใหม่ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างโครงการจัดทำระบบพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพด้านบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12/03/2563

จ้างเหมาจัดทำบอร์ดภายในสำนักงาน จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ CAR-T052 TONER CANON LBP 214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D307S BLACK และ หมึกพิมพ์ CLT-K506S BLACK หมึกพิมพ์ SAMSUNG CLT-C506SCYAN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/03/2563

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข-๔๒๒๔ สกลนคร ของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2563

จ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด (คปขจ.) โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 11/03/2563

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2563

จ้างจ้างเหมาบริการรถตู้ขนาด 13 ที่นั่งพร้อมคนขับ (ไม่รวมค่าน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/03/2563

จ้างโครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโครงการย่อยเพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/03/2563

ซื้อแฟ้มเอกสารสันกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2563

จ้างเหมาบริการตีเส้นช่องจอดรถคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2563

จ้างจ้างบริการเหมาจ่ายอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

การจ้างบริการรักษาความปลอดภัย กรมบัญชีกลาง วันที่ 10/03/2563

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารเก็บเอกสารการเงินการคลัง จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/03/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี (งบดำเนินงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี (ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

ซื้อน้ำมันดีเซล ๓๙.๕๙๐ ลิตรๆละ ๒๕.๒๖ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/03/2563

ซื้อซื้อธงชาติ จำนวน ๑๐ ผืนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๒๕๐ บาทซื้อธงราชวงศ์ จำนวน ๑๐ ผืนๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท ซื้อผ้าผูกประดับ จำนวน ๔ ไม้ๆละ ๑,๒๐๐ บาท เป็นเิงน ๔,๘๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2563

จ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โครงการย่อย โครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/03/2563

ซื้อซื้ิอวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 21 รายการ (งบรายจ่ายอื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2563

ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2563

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง และ 30,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 05/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/03/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ samsung CLT -506l จำนวน ๓ หลอดๆละ ๓,๘๕๒ บาท เป็นเงิน ๑๑,๕๕๖ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2563

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นก 189 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานฯ (สาธิตเปลี่ยนรหัสงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านเลขที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและบ้านพักคลังจังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 03/03/2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 03/03/2563

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 03/03/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

จ้างจัดทำบอร์ด ขนาด 190 x 210 เซนติเมตร ใช้แผ่นหลังเป็นอะคิลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านความรับผิดทางละเมิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ (Call Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบงานกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ ของศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง Disaster Recovery Center ของกรมบัญชีกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงเงินเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างวิเคราะห์และรายงานผลภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับโครงการทดแทนระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต และสำนักงานอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล Medical Benefit Database (MBDB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ กรมบัญชีกลาง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

จ้างบำรุงรักษาระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (Civil) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/02/2563

ซื้อซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/02/2563

จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักคลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/02/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON CATTRIDGE 052 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/02/2563

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/02/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในงานราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/02/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแผ่นป้ายโบร์ชัวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

จ้างจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป รุ่น AR-5520 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/02/2563

ซื้อวัสดุ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/02/2563

ซื้อจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/02/2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/02/2563

ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการแผ่นป้ายโบร์ชัวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/02/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักคลังจังหวัด, รั้วบริเวณบ้านพักและก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20/02/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุกระดาษ A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการคลังจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/02/2563

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/02/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/02/2563

จ้างจ้างทำเอกสารประกอบการจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

เช่าห้องประชุมสำหรับจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมบัญชีกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/02/2563

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 510 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/02/2563

จ้างโครงการขนย้ายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์ เครือข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเดิมของกรมบัญชีกลาง ไปยังอาคารศูนย์เทคโนโลยีสาสนเทศแห่งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/02/2563

ซื้อขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/02/2563

จ้างซ่อมแซมเดินระบบท่อประปาภายในบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ. ๒๕๖๓ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะสำนักงานคลังจังหวัดน่าน (รถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๐๘ น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อทรายหยาบ ใช้ในโครงการสายธารร่วมใจสร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/02/2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3158 ศรีสะเกษ พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกล้อ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในภาครัฐ สำหรับผู้บริหารส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดน่าน หมายเลขทะเบียน นข 2408 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14/02/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba e-studio 3005ac 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

จ้างจัดทำผ้าต่วนคลุมโต๊ะสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

จ้างจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

จ้างงานเหมาบริการถางหญ้าและตัดต้นไม้บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต 1 วันที่ 06/02/2563

จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTX) พร้อมระบบกระจายสัญญาณ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกข้อมุลสินค้าในระบบ electronic Catalog e-catalog และ การเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

จ้างซ่อมประตูทางเข้าสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อคบจ.ส่งเริมเยาวชนปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

จ้างเปลี่ยนตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตและเปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้า บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 250100 ซม. จำนวน ๑ ผืน เป็นเิงน ๓๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างวางท่อระบายน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างทำตรายางและแผ่นป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมกระเป๋าใส่เอกสารสมุดโน้ตและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมกระเป๋าใส่เอกสารสมุดโน้ตและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างจ้างซ่อมแซมและต่อเติมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย รายการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำอาคารบ้านพัก จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔๘.๔๐ ลิตรๆละ ๒๖.๘๖ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

จ้างซ่อมแซมและต่อเติมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/01/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ๕๐๖L จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟในสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและจ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร บ้านเลขที่ 129/11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้ออุปกรณ์หูฟังสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย คบจ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/01/2563

จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/01/2563

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/01/2563

จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/01/2563

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/01/2563

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าแฟ้มและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตู้โตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓๕.๕๑๐ ลิตรๆละ ๒๘.๑๖ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ 21/01/2563

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้นการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบราชกาาาาารของกรมบัญชีกลาง (Steering Committee) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother พร้อม Drum DR-261 CL วันที่ 20/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother พร้อม Drum DR-261 CL วันที่ 20/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ printer) ยี่ห้อ SAMSUNG CLP-680 Series และยี่ห้อ hp รุ่น P1006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ของทางราชการสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๐๘ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างเหมาบริการทำป้ายติดสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานประจำไตรมาสที่ 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงและสนับสนุนวัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงครามในแต่ละภาคการผลิตที่สำคัญ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ CAR-T052 TONER CANON LBP214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D307SBLACK และหมึกพิมพ์ SAMSUNG CLT-M506SMAGENTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ CAR-T052 TONER CANON LBP214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG MLT-D307L จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung CLD-680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นก 1188 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อกระดาษชำระ และสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung CLD-680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ LED ๑๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ หลอดๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2563

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่มรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

จ้างขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คบจ.เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างจัดงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลังสู่ความเป็นเลิศของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อรองเท้าผ้าใบนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

ซื้อแฟ้มเสนอเซ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ 60,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ. ๒๕๖3 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

จ้างบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข 5955 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/01/2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ Ml 21517015 A5) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/01/2563

ซื้อต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน นข ๓๑๑๙ ชัยภููมิ (ปี ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑,๑๘๒.๓๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/01/2563

เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/01/2563

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/01/2563

หมึกพิมพ์ samsung toner laser ๖๘๐ จำนวน ๒ หลอดๆละ ๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๘๐๐ บาท วันที่ 27/12/2562

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/12/2562

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/12/2562

ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/12/2562

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

ซื้อดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

จ้างดำเนินโครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/12/2562

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับระดับกระแสไฟ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อหมึกพิมพ์ Toner laser samsung ml ๓๗๑๐ nd จำนวน ๑ หลอด เป้นเงิน ๕,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อหลอดแอลอีดี 12 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

จ้างโครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

จ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการและยึดอายุการใช้งานของรถยนต์เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้ปฏิบัติราชการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

ซื้อแฟ้มตราช้างขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒ โหลๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562

จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นก ๑๑๘๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

ซื้อผงหมึก Canon Cartridge จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ตู้ โครงการ Check in ถิ่นยะลา กับ คบจ.สมิหลา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างเหมางานยานพาหนะ (ระบบเบรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

ซื้อกล่องไปรษณีย์แบรนด์ไปรษณีย์ไทย ขนาด ง และ ขนาด จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างปรับปรุงพื้นห้องผู้บริหาร อาคาร 3 ชั้น 3 อาคาร 9 ชั้น 3 และอาคารใหม่ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

จ้างเหมาบริการยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

จ้างปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญ อาคาร 9 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/12/2562

ซื้อปกเอกสารลับ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

จ้างบริการรถบัสปรับปาอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2562

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

ซื้อซื้อผงหมึก และดรั้ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

จ้างพิมพ์เอกสารฝึกอบรมและจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/12/2562

ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2562

จ้างเหมาทำเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดทำและเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/12/2562

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/12/2562

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ของทางราชการสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/12/2562

จ้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรูปแบบ(Model) การประเมินผลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์(GPP) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างทำตรายางและป้ายชื่อพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ RISO รุ่น EZ 221A กระดาษไขมาสเตอร์ ยี่ห้อ ROSO รุ่น EZ 221A ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายตามภารกิจกระทรวงการคลังของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ CLP 680 ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ canon MP287 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562