ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/02/2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 3158 ศรีสะเกษ พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกล้อ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/02/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และการควบคุมภายในภาครัฐ สำหรับผู้บริหารส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์ตู้สำนักงานคลังจังหวัดน่าน หมายเลขทะเบียน นข 2408 น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14/02/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba e-studio 3005ac 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 14/02/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

จ้างจัดทำผ้าต่วนคลุมโต๊ะสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

จ้างจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

จ้างงานเหมาบริการถางหญ้าและตัดต้นไม้บ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต 1 วันที่ 06/02/2563

จ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTX) พร้อมระบบกระจายสัญญาณ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบันทึกข้อมุลสินค้าในระบบ electronic Catalog e-catalog และ การเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

จ้างซ่อมประตูทางเข้าสำนักงานคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อคบจ.ส่งเริมเยาวชนปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

จ้างเปลี่ยนตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตและเปลี่ยนระบบสายเมนไฟฟ้า บ้านพักราชการสำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 250100 ซม. จำนวน ๑ ผืน เป็นเิงน ๓๘๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างวางท่อระบายน้ำบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังเขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างทำตรายางและแผ่นป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมกระเป๋าใส่เอกสารสมุดโน้ตและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมกระเป๋าใส่เอกสารสมุดโน้ตและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/02/2563

จ้างจ้างซ่อมแซมและต่อเติมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย รายการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำอาคารบ้านพัก จำนวน ๑๐ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๔๘.๔๐ ลิตรๆละ ๒๖.๘๖ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

จ้างซ่อมแซมและต่อเติมอาคารบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

จ้างเหมาล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/01/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG ๕๐๖L จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟในสำนักงานคลังจังหวัดสกลนครและจ้างเหมาซ่อมแซมท่อประปาบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร บ้านเลขที่ 129/11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานภายใต้ภารกิจของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้ออุปกรณ์หูฟังสำหรับเจ้าหน้าที่ให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/01/2563

จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้าย คบจ.เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/01/2563

จ้างทำป้ายชื่อตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/01/2563

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/01/2563

จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/01/2563

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/01/2563

จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าแฟ้มและปากกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ตู้โตโยต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓๕.๕๑๐ ลิตรๆละ ๒๘.๑๖ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท วันที่ 21/01/2563

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้นการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อติดตามผลการดำเนินการด้านการพัฒนาระบบราชกาาาาารของกรมบัญชีกลาง (Steering Committee) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother พร้อม Drum DR-261 CL วันที่ 20/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

จ้างซ่อม Printer ยี่ห้อ Brother พร้อม Drum DR-261 CL วันที่ 20/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์ printer) ยี่ห้อ SAMSUNG CLP-680 Series และยี่ห้อ hp รุ่น P1006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ของทางราชการสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๐๘ น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างเหมาบริการทำป้ายติดสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการปรับบทบาทสำนักงานคลังจังหวัด (คปขจ.) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงานประจำไตรมาสที่ 2 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดรายไตรมาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดประชุมชี้แจงและสนับสนุนวัสดุให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงครามในแต่ละภาคการผลิตที่สำคัญ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ CAR-T052 TONER CANON LBP214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG MLT-D307SBLACK และหมึกพิมพ์ SAMSUNG CLT-M506SMAGENTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ CAR-T052 TONER CANON LBP214 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG MLT-D307L จำนวน 50 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนอุปกรณ์รถยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung CLD-680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างเปลี่ยนหม้อน้ำรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นก 1188 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อกระดาษชำระ และสบู่เหลวล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung CLD-680 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ LED ๑๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ หลอดๆละ ๗๐ บาท เป็นเงิน ๑๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

จ้างกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/01/2563

จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่มรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

จ้างขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คบจ.เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 13/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างจัดงานโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงการคลังสู่ความเป็นเลิศของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คบจ.ปข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

ซื้อรองเท้าผ้าใบนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

ซื้อแฟ้มเสนอเซ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

จ้างจ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระยะ 60,000 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติราชการสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โครงการสนับสนุนการดำเนินภารกิจคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดน่าน (คบจ. ๒๕๖3 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

จ้างบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข 5955 ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/01/2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ Ml 21517015 A5) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภาพสีพร้อมเข้าเล่ม (รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562 - มิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/01/2563

ซื้อต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ทะเบียน นข ๓๑๑๙ ชัยภููมิ (ปี ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑,๑๘๒.๓๕ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/01/2563

เช่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/01/2563

ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/01/2563

หมึกพิมพ์ samsung toner laser ๖๘๐ จำนวน ๒ หลอดๆละ ๔,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๘๐๐ บาท วันที่ 27/12/2562

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/12/2562

จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/12/2562

ซื้อกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/12/2562

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

ซื้อดรั้ม ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

จ้างดำเนินโครงการจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หมวดการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/12/2562

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับระดับกระแสไฟ และซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อหมึกพิมพ์ Toner laser samsung ml ๓๗๑๐ nd จำนวน ๑ หลอด เป้นเงิน ๕,๗๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อหลอดแอลอีดี 12 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาประเภทผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

จ้างโครงการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

จ้างมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการและยึดอายุการใช้งานของรถยนต์เพื่อให้มีความปลอดภัยในการใช้ปฏิบัติราชการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อติดตามและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

ซื้อแฟ้มตราช้างขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒ โหลๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562

จ้างจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นก ๑๑๘๘ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สำนักงานคลังจังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

ซื้อผงหมึก Canon Cartridge จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/12/2562

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ตู้ โครงการ Check in ถิ่นยะลา กับ คบจ.สมิหลา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/12/2562

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างเหมางานยานพาหนะ (ระบบเบรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักสำนักงานคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/12/2562

ซื้อกล่องไปรษณีย์แบรนด์ไปรษณีย์ไทย ขนาด ง และ ขนาด จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างปรับปรุงพื้นห้องผู้บริหาร อาคาร 3 ชั้น 3 อาคาร 9 ชั้น 3 และอาคารใหม่ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

จ้างเหมาบริการยานพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

จ้างปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญ อาคาร 9 ชั้น 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/12/2562

ซื้อปกเอกสารลับ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

จ้างบริการรถบัสปรับปาอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2562

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

ซื้อซื้อผงหมึก และดรั้ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

จ้างพิมพ์เอกสารฝึกอบรมและจัดทำรูปเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/12/2562

ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/12/2562

จ้างเหมาทำเอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดทำและเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/12/2562

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/12/2562

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ ของทางราชการสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการตามภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัดน่าน หมายเลขทะเบียน นข ๒๔๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/12/2562

จ้างทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรูปแบบ(Model) การประเมินผลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์(GPP) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

ซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูห้องกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

จ้างทำตรายางและป้ายชื่อพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อหมึกพิมพ์สำเนา ยี่ห้อ RISO รุ่น EZ 221A กระดาษไขมาสเตอร์ ยี่ห้อ ROSO รุ่น EZ 221A ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายตามภารกิจกระทรวงการคลังของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ CLP 680 ยี่ห้อ SAMSUNG จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562

จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ canon MP287 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/12/2562