ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (๘๒-๓๗๑๖) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ยางรถยนต์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/12/2563

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาล ป.๑-ป.๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/12/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (๘๒-๓๗๑๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/11/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (๘๒-๘๖๕๓) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/11/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องวิทยุสื่อสาร) เข้าเปลี่ยนอะไหล่วิทยุสื่อสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาและชับเคลื่อนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/11/2563

ซื้อของที่ระลึกเข้ารับการศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/11/2563

ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh รุ่น MP-๒๐๑๔AD ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/11/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/11/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องปรับอากาศ) เปลี่ยนอะไหล่ (ล้างแอร์,เซนเซอร์น้ำแข็ง,แผงวงจรแอร์ ๑๘,๐๐๐ BTU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/10/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กต ๒๔๔๖) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/10/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กค ๙๒๕๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/10/2563

จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงและจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวออกพรรษา แข่งเรือสั้น ๕ ฝีพาย ประจำตำบลปากช่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/10/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

ซื้อน้ำดื่มขนาดถังใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

จ้างเหมาคนงาน (นายอัครชัย บุญเทียน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ และเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

จ้างเหมาคนงาน (นายอมรเทพ ซุ่ยอาน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ และเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

จ้างเหมาคนงาน (นายอภิสิทธิ์ เข็มแก้ว) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ และเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

จ้างเหมาคนงาน (นายภูวดินทร์ กิจันทร์) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ และเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

จ้างเหมาคนงาน (นายนคร สอนสุภาพ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ และ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

จ้างเหมาคนงาน (นายชัยพร อภัยพรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๓ และเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/10/2563

จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๗๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/09/2563

จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติภายในตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๕ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/09/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กต ๒๔๔๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/09/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (บย ๕๓๒) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/09/2563

จ้างเหมาติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน ๘ จุด ภายในตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/09/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาสมัครภัยพิบัติประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/09/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/09/2563

จ้างเหมาขุดลอกรางน้ำ คสล. ข้างตลาด หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว หมู่ที่ ๖ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/08/2563

จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งจราจร หมู๋ที่ ๑๑ ขนาดส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ (บ้านห้วยหว้า) วางท่อ PE ขนาด ๓/๔ นิ้ว PE๘๐ PN๑๐ ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำ PVC ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ จุด และวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๒๔๓.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๖ (บ้านห้วยคณฑา) วางท่อ PVC ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๕๐๗.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/08/2563

จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความยาว ๒๕.๐๐ เมตร สูง ตาม แบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/08/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/08/2563

จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอนแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/08/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (๘๒-๘๖๕๓) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (บูชแผ่นสไลด์ชุดอัดท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างขุดลอกเหมืองโนน ม.๑๗ สภาพเดิมปากกว้างเฉลี่ย๑.๙๐-๒.๕๐เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย๐.๘๐-๑.๐๐เมตร ลึกเฉลี่ย๐.๔๐-๐.๗๐เมตร ยาว๙๕๐เมตร ชุดลอกใหม่ให้ได้ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาว ๙๕๐เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า๑,๔๘๕ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๗ (ข้างที่นาครูหยัด) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินเครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

ซื้อวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธาารภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

ซื้อโต๊ะกิจกรรมกลุ่มพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ ๑ ตัว เก้าอี้ ๖ ตัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

ซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ นางทองมา วังคีรี โดยใช้แรงงานชาวบ้านในพื้นที่ในการดำเนินการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/08/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (บห ๖๓๗๔) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ยอยกากบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/07/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (สายไปสระหลวง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กข ๙๕๑๙) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/07/2563

ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Rich รุ่น MP-๒๐๑๔AD ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน ๘๒-๘๖๕๓) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563

จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๖ (ข้างที่นางพยาน โสภา) ขนาดกว้าง๒.๑๐เมตร สูง๑.๘๐เมตร ยาว๔.๕๐เมตร ตามมาตรฐานแบบเลขที่ ทถ-๕-๒๐๒,ทถ-๕-๒๐๔ พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๗๐.๐๐ตารางเมตร ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด ป้าย๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/07/2563

จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๖ (ข้างที่นางพยาน โสภา) ขนาดกว้าง๒.๑๐เมตร สูง๑.๘๐เมตร ยาว๔.๕๐เมตร ตามมาตรฐานแบบเลขที่ ทถ-๕-๒๐๒,ทถ-๕-๒๐๔ พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า๗๐.๐๐ตารางเมตร ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด ป้าย๑ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/07/2563

จ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๗ (ห้วยโปร่งแห่) ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ดินถมหลังท่อไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ตามมาตรฐานแบบเลขที่ ทถ-๕-๒๐๒,ทถ-๕-๒๐๔ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/07/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

จ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำ คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ (ข้างรั้วสำนักงาน) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ๖๓.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก จำนวน ๔ บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/06/2563

จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ ๑๑ (สายชลประทานใหม่) วางท่อส่งน้ำประปา PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว (ชั้น ๘.๕) ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/06/2563

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๗ จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/06/2563

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ (ปรับปรุงห้องน้ำกองการศึกษาฯ) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร พร้อมวางถังน้ำบำบัดเสียสำเร็จรูป ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/06/2563

ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ขององอค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

จ้างเหมาติดตั้งผนังกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้ำดุกหน้าศูนย์ หมู่ที่ ๑๑ ติดตั้งผนังกั้นห้อง กรอบอลูมิเนียมสีชา หนา ๑.๒ มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งกระจกฝ้าหนา ๕ มิลลิเมตร ขนาดความสูง ๑.๓๐ เมตร ความยาว ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากออก หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

จ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัดบานหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากออก ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๒.๗๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด และขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๑.๗๐ เมตร จำนวน ๒ ชุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

จ้างเหมาติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาว หมู่ที่ ๖ ติดตั้งมุ้งลวดบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีชา จำนวน ๑๔ ชุด ขนาด ๑.๑๐x๒.๖๐ เมตร จำนวน ๙ ชุด ขนาด ๑.๑๐x๑.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ชุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายทางเข้าหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายทางเข้าหมู่บ้าน) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ทั้งสองข้าง หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางช้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (ทะเบียน ๘๒-๓๗๑๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/06/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กต ๒๔๔๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/06/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องถ่ายเอกสาร) เปลี่ยนชุดสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก,เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA,เครื่องสแกนเนอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน,คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก,เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก,เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV,เครื่องสแกนเนอร์,เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน,คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก,เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ AV ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร ความสูงตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/05/2563

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายวัวนม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ (สายข้างที่นายสง่า การีจัน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร ความสูงตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ (สายซัมพู) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้ โต๊ะทำงานเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2563

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2563

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆไว้ใช้งานศูนย์บริการ คนพิการ งบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการแห่งชาติ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะหมู่บูชาและสแตนไม้สักแบบเรียบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายวัวนม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/05/2563

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๐ (สายข้างที่นายบุญส่ง พิษชนะชล) ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ (สายโคกแก้ว) จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/05/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/05/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/05/2563

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/04/2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ ชั้นวางเอนกประสงค์ โต๊ะเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/04/2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก โต๊ะทำงานเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/04/2563

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้ ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก โต๊ะทำงานเหล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/04/2563

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ไฟฉายสปอร์ตไลต์แบบ LED และไฟสปอร์ตไลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2563

ซื้อครุภัณฑ์ถังพ่นเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2563

ซื้อครุภัณฑ์ชุดม้วนสายไฟ โซ่ยนต์ ตู้เชื่อมระบบมินิอินเวอร์เตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ (สายข้างศูนย์สร้างทางหล่มสัก) ชนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/04/2563

ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/04/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (สายหน้าวัดศรีแสนคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายข้างวัด) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนางสุภาวดี อ่อนอิงนอน) จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/04/2563

จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๔ (เหมืองฝายโสก) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/04/2563

จ้างเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่อง กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/04/2563

จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ (เหมืองหนองนาเชือก) ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/04/2563

จ้างเหมาค่าบริการเว็บไซต์และการจัดทำเว๋็บไซต์(ต่ออายุโดเมนเนม+เว็บโฮสติ้ง) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2563

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/04/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/04/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/04/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/04/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายบ้านนายสามารถ ด้วงลา) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/04/2563

จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ (เหมืองหนองนาเชือก) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/04/2563

จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ (เหมืองป่าหมาก) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/04/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/04/2563

จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร สำนักงาน (อาคารเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/04/2563

จ้างเหมาก่อสร้างประปาโครงเหล็ก หมู่ที่ ๗ ขนาดความจุ ๘ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายขจร คำหมู่) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายวัวนม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (คุ้ม ๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านห้วยหว้า) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายข้างที่นายสุวรรณ์ ภูน้อย) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสิ่งของพร้อมเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความยาว ๖๔.๐๐ เมตร ความสูงตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

จ้างเหมาขยายไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ (ทางเข้าหมู่บ้าน) ถมดินขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมลงลูกรังทับหน้าขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๗ (เรียบเหมืองกลาง) สภาพเดิมขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด ป้าย ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องถ่ายเอกสาร Full Xerox รุ่น s๒๐๑๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนางเรียม อุโอ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนางเรียม อุโอ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๗ (สายเรียบเหมืองห้วยตูม) สภาพเดิม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ก่อสร้างใหม่ให้ได้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 03/03/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/03/2563

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/03/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กต ๒๔๔๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กค ๙๒๕๖) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (โอริงแอร์ กรองน้ำยาแอร์ คอมเพรสเซอร์แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ (บริเวณไร่ตายิ่ง พลกัน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/02/2563

จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านนายสำราญ ขวัญสอน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย รุ่น Touch Screen ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตา ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายบ้านพ่อสงวน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู๋ที่ ๓ (สายข้างวัดศรีทอง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (สายหน้าวัดศรีแสนคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายข้างวัด) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนายประจักษ์ คำมา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนคสล.โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโนนมะเกลือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโนนมะเกลือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโนนมะเกลือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยก่วา ๑.๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (ล้างเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อยางมะตอยสำเร็จ ขนาดความจุ ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรมฯ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/01/2563

จ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ PASSBOOK สมุดทะเบียนเกษตรกร ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ชุดไมค์ห้องประชุมพร้อมหัวไมค์ เข้าเปลี่ยนอะไหล่ (ก้านไมค์ยาว ๕๖ ซม. แจ๊คแคนนอล XLR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย พช.ถ. ๘๑-๐๐๒ หมู่ที่ ๑,๑๐,๑๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๔.๐๐ เมตรต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10/01/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนางหนูริด คำมา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายเรียบคลองห้วยชัน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายศักดิ์ดา กองหยอง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับเด็ก ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2563

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ จัดพิธีเปิด/ปิด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2563