ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
จ้างเหมาก่อสร้างประปาโครงเหล็ก หมู่ที่ ๗ ขนาดความจุ ๘ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนายขจร คำหมู่) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายวัวนม) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (คุ้ม ๓) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ (สายบ้านห้วยหว้า) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายข้างที่นายสุวรรณ์ ภูน้อย) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บสิ่งของพร้อมเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดิน หมู่ที่ ๑๑ ขนาดความยาว ๖๔.๐๐ เมตร ความสูงตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

จ้างเหมาขยายไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ ๑๕ (ทางเข้าหมู่บ้าน) ถมดินขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมลงลูกรังทับหน้าขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๗ (เรียบเหมืองกลาง) สภาพเดิมขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างใหม่ให้ได้ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๕๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด ป้าย ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องถ่ายเอกสาร Full Xerox รุ่น s๒๐๑๐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนางเรียม อุโอ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนางเรียม อุโอ) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๗ (สายเรียบเหมืองห้วยตูม) สภาพเดิม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ก่อสร้างใหม่ให้ได้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๙๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองห้วยชัน หมู่ที่ ๑๖ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/03/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๘.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 03/03/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/03/2563

ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน อนุบาล ป.๑-ป.๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/03/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กต ๒๔๔๖) เข้าตรวจสภาพตามระยะทาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน (กค ๙๒๕๖) เข้าเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (โอริงแอร์ กรองน้ำยาแอร์ คอมเพรสเซอร์แอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖ (บริเวณไร่ตายิ่ง พลกัน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/02/2563

จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ (หน้าบ้านนายสำราญ ขวัญสอน) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (SUBMERSIBLE PUMP) ขนาด ๒ แรงม้า ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันและทรายอะเบท ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย รุ่น Touch Screen ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/02/2563

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตา ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายบ้านพ่อสงวน) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู๋ที่ ๓ (สายข้างวัดศรีทอง) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑ (สายหน้าวัดศรีแสนคำ) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๔ (สายข้างวัด) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนายประจักษ์ คำมา) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนคสล.โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโนนมะเกลือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโนนมะเกลือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบอบต.ปากช่องกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/02/2563

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยการปูแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ (สายบ้านโนนมะเกลือ) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยก่วา ๑.๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องปรับอากาศ (ล้างเครื่องปรับอากาศ เติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อยางมะตอยสำเร็จ ขนาดความจุ ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรมฯ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลปากช่อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/01/2563

จ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ PASSBOOK สมุดทะเบียนเกษตรกร ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ชุดไมค์ห้องประชุมพร้อมหัวไมค์ เข้าเปลี่ยนอะไหล่ (ก้านไมค์ยาว ๕๖ ซม. แจ๊คแคนนอล XLR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย พช.ถ. ๘๑-๐๐๒ หมู่ที่ ๑,๑๐,๑๕ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๑๔.๐๐ เมตรต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10/01/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนางหนูริด คำมา) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๗ (สายเรียบคลองห้วยชัน) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายศักดิ์ดา กองหยอง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ทั้งสองข้าง ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/01/2563

จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็ง สำหรับเด็ก ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2563

จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ จัดพิธีเปิด/ปิด ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/01/2563