ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ราย นายประมวล คำนา บ้านเลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังกวาง จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/08/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จำนวน ๑๐ รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬา จำนวน ๒ รายการตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

ซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวางสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563

ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดสำหรับใช้กับโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑-๒ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/07/2563

ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำแนวรั้วไฟฟ้าแบบโซล่าเซลเพื่อป้องกันช้างป่า จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทำแนวรั้วไฟฟ้า(ความยาวที่ติดตั้ง ๖,๐๐๐ เมตร) แนวเขตทางหลวงแผ่นดิน สาย ๒๒๑๖ หมู่ที่ ๘ และ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/07/2563

ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/07/2563

จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จากผิวจราจรเดิม ขนาดกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๗๒๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/07/2563

ซื้อป้ายสามเหลี่ยมจุดตรวจ จำนวน ๓ ป้ายๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/07/2563

ซื้อวัสดุรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำม่วง จำนวน ๑๔ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/07/2563

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๗๐๑ เพชรบูรณ์ ขอบ ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อๆ ละ ๔,๒๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ศูนย์บริการคนพิการตำบลวังกวาง จำนวน ๘ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างโครงการฝังกลบบ่อขยะพร้อมปรับพื้นที่โดยรอบบริเวณโคกดินแดง ป่าชุมชนโคกดินแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/06/2563

ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๔๐๐ ถุงๆ ละ ๑๒๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อหมึกโทนเนอร์ Brother TN-๑๐๐ จำนวน ๖ ตลับๆ ละ ๑,๕๕๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานตรัว จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านฟองใต้ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามจุดเสี่ยง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อหมึกโทนเนอร์ Brother TN-๑๐๐ จำนวน ๖ ตลับๆ ละ ๑,๕๕๐.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานตรัว จำนวน ๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยหินลับ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามจุดเสี่ยง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/05/2563

จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านฟองใต้ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามจุดเสี่ยง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/05/2563

ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ,และวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/05/2563

จ้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยยาง สภาพก่อนปรับปรุง ขุดลอกใหม่ ปากบนกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ x ๒๐๐.๐๐ เมตร ลำห้วยยาง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/05/2563

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ถนนสายโคกเหล็ก ป่าชุมชน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังกวาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ลงวัสดุหินคลุกเพื่อซ่อมแซมในจุดที่ชำรุด จำนวน ๒ จุด หรือปริมาณวัสดุหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตามแบบที่กำหนดพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/05/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2563

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ถนนสายไร่นายประยูร หมู่ที่ ๙ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/05/2563

ซื้อทรายกำจัดยุงฟอสเฟสเอส-จี ๑ เปอร์เซ็นชนิดบรรจุ ๕๐ กรัม ๕๐๐ ซองต่อ ๑ ถัง จำนวน ๑๘ ถังๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท และ น้ำยากำจัดยุงลายชนิดสารเดลต้าเมทริล ๑% ขนาด ๑ ลิตรต่อขวด จำนวน ๔๐ ขวดๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2563

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/05/2563

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๑ คน จำนวน ๓๕ วันๆ ละ ๓๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/05/2563

จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเดิม ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๓,๒๐๐.๐๐ เมตร ถนนสายปากห้วยยาง - ห้วยน้ำคำ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/05/2563

ซื้อจัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด ๑,๐๐๐ มล. จำนวน ๑๐ แกลลอนๆ ละ ๕๕๐ บาท และแอลกอฮอล์ ขนาด ๒,๐๐๐ มล. จำนวน ๔ แกลลอนๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/04/2563

จ้างจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) จำนวน ๑,๕๐๐ แผ่นๆ ละ ๔ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/04/2563

ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำม่วง ตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 02/04/2563

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(คุ้มสามแยก/ป่าคา) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามจุดเสี่ยง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบที่กำหนด) วันที่ 02/04/2563

จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์(บ้านดงคล้อ) หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามจุดเสี่ยง จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบที่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 01/04/2563

ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ชนิดแกลลอน ขนาดบรรจุ ๑ ลิตร จำนวน ๒๐ แกลลอนๆ ละ ๖๔๙ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/03/2563

ซื้อวัสดุ จำนวน ๘ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) เพื่อใช้ในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๘๑๐ โดสๆ ละ ๓๐ บาท พร้อมคู่มือลงทะเบียน,ปลอกคอ,อุปกรณ์การฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๖๒ พช จำนวน ๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนิดขวด ขนาด ๖๐ มล. จำนวน ๒๐๐ ขวดๆ ละ ๖๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/03/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาด ๒๐๐ ซีซี. ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน จำนวน ๕๕๒ กล่องๆละ ๗.๘๒ บาท เพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จำนวน ๔ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/02/2563

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกวาง หมู่1 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/01/2563

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera ๓๒๑๒ จำนวน ๔ กล่องๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท และหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera ๔๓๘ จำนวน ๓ กล่องๆ ละ ๔,๒๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/01/2563

จ้างจัดหาเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ทำผม สำหรับคนถือป้ายขบวน/ป้ายคำขวัญ อุปกรณ์แต่งกายชุดขบวนแฟนซี (ซีโร่เวส) จัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับธิดาเพื่อเข้าร่วมประกวดธิดามะขามหวานอินทรีย์และนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างประกอบอาหาร จำนวน ๑ มื้อ และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประสารงาน คณะทำงานตามโครงการจัดรถบุปผาชาติและขบวนแห่งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างจัดหาเครื่องแต่งกาย แต่งหน้า ทำผม สำหรับคนถือป้ายขบวน/ป้ายคำขวัญ อุปกรณ์แต่งกายชุดขบวนแฟนซี (ซีโร่เวส) จัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับธิดาเพื่อเข้าร่วมประกวดธิดามะขามหวานอินทรีย์และนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างจัดทำป้ายอำเภอน้ำหนาว พร้อมโครงไม้ ป้ายถือเดี่ยว ป้ายถือรณรงค์ขยะพร้อมโครง ป้ายคำขวัญอำเภอน้ำหนาว ป้ายรณรงค์ขยะ จำนวน ๕ รายการตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อผ้าห่มกันหนาว ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง จำนวน ๑,๐๐๐ ผืนๆ ละ ๒๔๐ บาท (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/01/2563

จ้างจัดทำโครงการจัดรถบุปผาชาติและขบวนแห่งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/01/2563

จ้างจ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ ๒ (ภาคสนาม และทะเบียนทรัพสิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ถนนสายคุ้มสี่ โค้งเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านผาลาน้อย ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/01/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ถนนสายผาสวรรค์ หมู่ที่ ๖ บ้านดงคล้อ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/01/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ถนนซอยกวางโดด หมู่ที่ ๗ บ้านฟองใต้ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/12/2562

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ( รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/12/2562

ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/12/2562

จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารจำนวน ๑ มื้อ และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม ผู้ประสานงาน คณะทำงานตามโครงการประเพณีเผาข้าวหลามและงานของดีอำเภอน้ำหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

จ้างจัดหาธิดา แต่งหน้า ทำผม พร้อมเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ คน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ เข้าร่วมประกวดธิดาข้าวหลามในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามโครงการประเพณีเผาข้าวหลามและของดีอำเภอน้ำหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/12/2562

จ้างรถยนต์โดยสารประจำทางเพื่อรับ-ส่งนางรำและผู้เข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการประเพณีเผาข้าวหลามและของดีอำเภอน้ำหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/12/2562

จ้างเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้งานประเพณีเผาข้าวหลามและของดีอำเภอน้ำหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/12/2562

จ้างเครืื่องแต่งกาย แต่งหน้า ทำผม คนถือป้าย และ นางรำ เพื่อร่วมขบวนแห่ตามโครงการประเพณีเผาข้าวหลามและของดีอำเภอน้ำหนาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17/12/2562

ซื้อจัดซื้อกรอบสำหรับใส่พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด A๔ จำนวน ๓๐ กรอบ เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด ๒๐x๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ กรอบ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/12/2562

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร ถนนสายฟองใต้-ฟองงอย หมู่ที่ 7 บ้านฟองใต้ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/12/2562

จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4786 เพชรบูรณ์ โดยเปลี่ยนกระจกหน้า จำนวน 1 แผ่น, ติดฟิล์มใหม่รอบคัน, เปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น ,เปลี่ยนน๊อตล้อ จำนวน 24 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

จ้างตกแต่งรถบุปผาชาติ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๔ เมตร จำนวน ๑ คัน และ ตกแต่งขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 คัน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/12/2562

จ้างจัดทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ และต่ออายุเมนเนม (ระยะเวลา 1 ปี) ชื่อเว็บไซต์ http//www.wangkwang.go.th ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/12/2562

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ถนนสายวัดกลาง หมู่ที่ ๓ บ้านไร่ใต้ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/12/2562