วันที่ เรื่อง
23 มิ.ย. 2565 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ ถนนสายห้วยโป่งไผ หมู่ที่ ๑ บ้านวังกวาง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 เป็นนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด 200 ซี.ซี. จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อถังขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร แบบมีฝาปิด จำนวน ๒๐๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม ๕๐๐ แผ่น/รีม จำนวน ๑๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒ ซุ้ม ประกอบด้วย ๑. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ รัชกาลที่ ๙ ๒. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย (บรรจุ 500 ซอง/ถัง) จำนวน 20 ถังๆ ละ 3,500 บาท และน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง แบบหมอกควัน (บรรจุ 1ลิตร/ขวด) จำนวน 18 ขวดๆ ละ 1,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ ๑. กรวยจราจร ขนาด ๗๐ ซม. ติดแถบสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า ๒ แถบ พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน ๒๐ อัน ๒. เสาสะท้อนแสงล้มลุกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๙ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อบราเธอร์ ทีเอ็น-๑๐๐๐ จำนวน ๑๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปีกถนน คสล. ๒.๑๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบ ท.๑-๐๑ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๑๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ถนนซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง ถนนซอยอำนาจ หมู่ที่ ๗ บ้านฟองใต้ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น ๓๒๑๒i จำนวน ๓ กล่อง กล่องละ ๔,๕๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จ(พร้อมใช้งาน) ขนาด ๒๐ กิโลกรัมต่อถุง จำนวน ๔๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ (web site) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง www.wangkwang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ watts) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2564 ซื้อเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวรยาม ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ซื้ออุปกรณ์ชุดตรวจ Antigen Test Kit(ATK) ขนาด บรรจุ ๒๐ ชิ้น/กล่อง จำนวน ๑๔ กล่อง คุณสมบัติตรวจหาเชื้อโรคโควิด-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างโครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดบรรจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร บ้านฟ้องใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างโครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดบรรจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร บ้านวังกวาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างจัดสถานที่โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลวังกวาง วันเปิดเส้นทางวัดใจ น้ำหนาว ? ผาหล่มสัก ภูกระดึงครั้งหนึ่งในชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างจ้างเหมาค่าต่ออายุโดเมนเนม + เว็บโฮสติ้ง ชื่อเว็บไซต์ www.wangkwang.go.th ระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลวังกวาง วันเปิดเส้นทางวัดใจ น้ำหนาว - ผาหล่มสัก ภูกระดึงครั้งหนึ่งในชีวิต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ชนิดกล่อง รสจืด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินลับ และโรงเรียนบ้านซำม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ธ.ค. 2564 จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ซื้อซื้อวัสดุป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งบริเวณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายนับคะแนนแบบแยกประกอบได้ ขนาด ๑๒๐ x ๑๒๐ x ๘๐ ซม. จำนวน ๒๔ ป้าย เพื่อใช้เป็นป้ายนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายก อบต.วังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ซื้อขอซื้อหมึกพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หมึก Printronix P๘ จำนวน ๑ กล่อง เพื่อใช้สำหรับพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑. สำนักปลัด จำนวน ๒ เครื่อง ๒. กองการศึกษา จำนวน ๓ เครื่อง รวมทั้งหมด ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ขนาด 200 ซี.ซี. ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับให้เด็กนักเรียนจำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังกวาง จำนวน 2 ศูนย์ ได้ดื่ม ภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 130 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 จ้างโครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดบรรจุ ๘,๐๐๐ ลิตร หมู่ที่ ๕ บ้านซำม่วง ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2564 ซื้อบัตรเลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2564 ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับการเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ต.ค. 2564 จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa ๒๒๑ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ต.ค. 2564 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera Taskalfa ๓๒๑๒i จำนวน ๓ กล่อง และผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera Taskalfa ๒๒๑ จำนวน ๓ กล่อง) จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ต.ค. 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ต.ค. 2564 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายในงานการเลือกตั้ง อบต.วังกวาง จำนวน ๓๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จำนวน ๔๖ เล่ม และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ นางสาวชลธิชา สุทธิประภา บ้านเลขที่ ๒๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ นายคำประพันธ์ พิลาบุตร บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้งบริเวณหอประปาถังสูง องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ นางสาวกรม เงี้ยงด้วง บ้านเลขที่ ๒๐๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ซื้อโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของ นายสิริชัย ชาวสวน บ้านเลขที่ ๓๙ ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 จ้างประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๓๙๒ พช จำนวน ๕ รายการตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ซื้อไฟสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ ขนาด 100 วัตต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 จ้างบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๗๐๑ พช จำนวน ๑๖ รายการตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๗๐ แกรม จำนวน ๘๐ รีม สำหรับโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.วังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๔๕๖ (เพิ่มเติม) อาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. พร้อมหลอด จำนวน ๑๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.วังกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง