วันที่ เรื่อง
30 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพดใวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของสพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพดฬหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือน ก.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดถุง รสจืด ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ขาตั้งลำโพงสนาม,ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์ลำโพง) ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตฯ หมู่ ๑,๒,๔,๕,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๗ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซล LED - ไฟเหลือง) หมู่ ๓,๑๒,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๔.๕ ฟุต,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึีกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (คลอรีน,สารส้ม,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ตรา นมโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาล ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๘ โรงเรียน และ ศพด.ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ รวมจำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิด กล่อง ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ และ (นม) ยูเอชที ชนิด ถุง ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๘ โรงเรียน รวมจำนวน ๒๑ วัน ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารของศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ (Syring, เข็ม,ป้ายเหล็ก,ใบรับรอง) ,สำลีก้อนและแอลกอฮอล์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา(มาตรวัดน้ำ,วาล์ว,ข้องอ,ท่อPVC) ให้กับกองช่าง กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๔,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๔,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๕,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๖,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนสารทรายกรองล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูง พร้อมเช็คอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ให้กับงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลบ่อสุพรรณ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับกองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๐,๑๘,๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๒,๑๘,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม ๒๕๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เด็ก เยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บษ ๔๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม 2573 ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
25 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่ 13,14 ให้กับกองช่าง กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85-3489 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เรียงหินใหญ่ฯ หมู่ ๑,๒,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. เรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๕,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา และเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ ๒,๕,๑๓,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ และขุดลอกคูดาดคอนกรีต หมู่ ๑,๕,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๕,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ตราโรงเรียน สนับสนุนโดยรัฐบาล (นมปิดเทอม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ในการอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และยางรถยนต์ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตตำบลบ่อสุพรรณ (สุนัข-แมว) ตัวละ ๓ บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ช่วงที่ ๑ สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น อำเภอสองพ่ี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ บ้านทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บร 3522 (กู้ชีพ-กู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง โดยการจัดอบรมและจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดอบรมและจ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจการชี้แจงดำเนินโครงการ,ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ซื้อโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดซื้อคู่มือการเลี้ยงชันโรงและวัสดุประกอบการอบรม ตามโครงการดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ซื้อโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้ในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน นมยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ นมยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จัดหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๓,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐ สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ ๒+๐๐๐ สามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง ผิวทองงาม หมู่ที่ ๕,๗ บ้านหัวกลับ,บ้านหัวรัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุอื่นๆ(อุปกรณ์ประปา ท่อPVC,ข้อต่อ,ข้องอ) ให้กับกองช่าง งานระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (สารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง ระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัววัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 85-3489 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 จากลาดยางสายหน้าโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ 0+200 ถนนคอนกรีต (ระบบประปาหมู่5) หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 ถนนลาดยางสายหนองพันเทา-หนองกระดี่ ถึง กม.ที่ 0+200 บริเวณบ้านนายดาวเรือง มีนิลดี หมู่ที่ 18 บ้านหนองขุย ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสพฐ. เดือนมกราคม 2565 จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง