ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมนเนม+เว็บโฮสติ้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นคอมพิวเตอร์ ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563

จ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓,๕,๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

จ้างเหมาสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๔ ภาระงานบริการ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563

ซื้อพัดลมไอน้ำขนาดใหญ่ ให้กับกองการศึกษา อบต.บ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/08/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด หมู่ ๑,๑๗,๑๘ และโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๙ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๖ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/08/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน ในตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/07/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานของกองสวัสดิการ อบต.บ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/07/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/07/2563

จ้างโครงการก่ออิฐบล็อกกันน้ำล้น,ขุดลอกคูดินระบายน้ำ ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีตระบายน้ำฝังท่อระบายน้ำ,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตหน้า-หลัง ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ ๑,๓,๔๙,๑๐,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23/07/2563

จ้างเหมาฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซลที่ใช้ในการผสมสารเคมีพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/07/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อวัสดุอื่น (สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ) เพื่อใช้ในงานของกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒๗ ตัว (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ของการการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ ตัว (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/07/2563

ซื้อยาฆ่าแมลง ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/06/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง รสจืด ตราโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาล ให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.บ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/06/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/06/2563

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/06/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/06/2563

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ (ครุภัณฑ์การเกษตร) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/06/2563

จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่15,17 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมพิวเตอร์) กองสวัสดิการสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง) หมู่ ๑๒,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

จ้างขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๔,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกคอมพิวเตอร์) กองสวัสดิการสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/06/2563

จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟเหลือง) หมู่ ๑๒,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/06/2563

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/05/2563

จ้างโครงการติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณ หอกระจายข่าวแบบไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ หมู่ 2,8,9,10,16,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน นข 2210 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/05/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/05/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/05/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเรียน (เนื่องจากสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรสา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/05/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดเรียน (เนื่องจากสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/05/2563

จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ ,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีตหน้า-หลัง ถมดิน พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ ๑,๓,๘,๑๒,๑๕,๑๖,๑๗,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/05/2563

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/05/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 05/05/2563

ซื้อสารกำจัดวัชพืช โครงการกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/04/2563

ซื้อค่าวัสดุอื่น ท่อ พีวีซี , มาตรวัดน้ำ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงดูแลรักษาระบบประปา ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2563

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2563

ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28/04/2563

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บษ 13 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/04/2563

จ้างเหมาบริการพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2563

ซื้อแอลกอฮอล์ ๗๕%และเจลแอลกอฮอล์๗๕% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำอุโมงค์พ่นสารเคมี โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2563

ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ(เบสต้าแควม-เอส) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2563

ซื้อเครื่องวัดอณุหภูมิทางหน้าผาก,ถุงมืออนามัย โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2563

ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20/04/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ (กู้ชีพ-กู้ภัย) ทะเบียน บร 3522 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/04/2563

จ้างขุดลอกคลองดินระบายน้ำ , ขุดลอกคูดินระบายน้ำ ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ ๖,๔,๓,๗,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/04/2563

ซื้อโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/04/2563

ซื้อวัสดุอื่น ๆ (สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๓ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2563

จ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ ๑๓ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๙ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๔ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/04/2563

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม 2573 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 08/04/2563

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/04/2563

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31/03/2563

จ้างขุดลอกคลองดินระบายน้ำ , ขุดลอกคูดาดคอนกรีตชลประทาน , ขุดลอกคูดินระบายน้ำ ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ ๑๖,๑๑,๑๘,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/03/2563

จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/03/2563

จ้างเหมาทำวารสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25/03/2563

จ้างเหมาบริการประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ในการอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/03/2563

จ้างขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ตามสภาพความเดือดร้อนของราษฎร หมู่ ๕,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18/03/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/03/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/03/2563

จ้างเหมาดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์(สุนัข-แมว) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/03/2563

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามันเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/03/2563

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข 7194 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12/03/2563

จ้างขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๔,๑๗,๑,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒,๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด และซ่อมสร้างขยายทางด้วยกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๑๗,๑๑,๑๔,๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๕,๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๔,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

จ้างขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๕,๑๑,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/03/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/03/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง พร้อมติดตั้งในรถตู้ (สายคาดเบล,ถังดังเพลิงและฆ้อนทุบกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/03/2563

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างเหมาพาหนะเดินทาง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27/02/2563

จ้างโครงการก่ออิฐบล็อกกันน้ำล้น ฯ หมู่ ๒,๓,๔,๑๑,๑๗,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/02/2563

ซื้อวัสดุอื่น ๆ (ที่นอนเด็ก,ผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีนตรา อบต.บ่อสุพรรณ) ให้กับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/02/2563

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/02/2563

ซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/02/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับกองการศึกษาฯ ที่ใช้อยู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26/02/2563

จ้างเหมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/02/2563

ซื้อวัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/02/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19/02/2563

ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหัวกลับ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระดี่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองพันเทา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

จ้างเหมาโครงการเป่าล้างพัฒนาบ่อน้ำบาดาล หมู่ 7,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/02/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคมฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

ซื้อวัสดุอื่น (สารปรับปรุงคุณภาพน้ำ) งานประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 03/02/2563

จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๔,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/01/2563

จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่ 17,18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22/01/2563

จ้างปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

ซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บษ 13 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21/01/2563

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๕,๖,๔,๑๗,๒,๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างก่อสสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/01/2563

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บร 3522 รถกู้ชีพ (งานบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15/01/2563

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์มาสด้า BT ๕๐ ทะเบียน บม ๒๕๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/01/2563

ซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง+ค่าขนส่ง) ให้กับกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 06/01/2563