วันที่ เรื่อง
29 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์,แผ่นรองเม้าส์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 จ้างขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคลองดินระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อน้ำ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ ๒,๔,๕,๖,๗,๑๓,๑๗,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4 ฟุต, โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต,ตู้เอกสาร 2 ชั้น 20 ช่อง,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน เดือน พ.ย. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.หนองพันเทา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างจ้้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ภายในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๒๒ วัน (นมเปิดเทอม เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้่เข้าร่วมโครงการให้บริการประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2565 จ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๒๓๙ ลว. ๑๐ ต.ค. ๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 42-005 สายบ้านหนองเป็ดน้ำ-บ้านหนองสามเกวียน หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ กว้าง 8 เมตร ยาว 2,970 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ต.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ต.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่สุพรรณ เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างเหมาแรงงาน ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.วัดทับกระดาน เดือน ต.ค.65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด หนองพันเทา เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (ท่อPVC,ข้อต่อตรง,ข้องอ,มาตรวัดน้ำฯ) ให้กับกิจการประปา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๑ - ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต-ฝังท่อระบายน้ำ หมู่ ๑,๖,๗,๙,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้กับงานนโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน ๘ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ จำนวน ๓๘ วัน (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 จ้างโครงการติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณ หอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมอุปกรณ์ หมู่ 2,3,5,7,8,14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (คลอรีนผง ๖๕%,สารส้มชนิดผงขุ่น,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างโครงการเจาะท่อดันลอดถนนลาดยาง หมู่๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๔ คัน (ทะเบียน ขฉม 778 , 1 กฉ 2672 , 1 กด 6733 , 1 กด 6734) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช ตามโครงการกำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลยบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๒๓.๑๓/ว๓๑๔๙ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอลส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ๑๐ วัตต์ฺ พร้อมอุปกรณ์ ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุจราจร (กรวยจราจร) ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง,ตู้เก็บถังดับเพลิง) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธาราณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (หมวกดับเพลิงพร้อมไฟฉาย,รองเท้าดับเพลิง,ผ้าคลุมศรีษะกันร้อน(ฮูด)) ให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนกรวด พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนสารทรายกรอง ล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูงพร้อมเช็คอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ หมู่ ๓,๑๓,๑๔,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด. หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือนกันยายน 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม นม ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน ๘ โรงเรียน.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ ภายในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๒๒ วัน (นมเปิดเทอม เดือน กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One และเครื่องสำรองไฟ ให้กับกองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (ของที่ระลึก จำนวน ๔ แห่ง ) ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ๙ ประตูให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่ ๓,๑๓,๑๕ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 จ้างเหมาพาหนะเดินทาง ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 จ้างจ้างต่ออายุโดเมเนมและเว็ปโฮสติ้ง (www.borsuphan.go.th) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 จ้างโครงการขุดคูดินระบายน้ำใหม่,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำ พร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต ตามสภาพความเดือนร้อนของประชาชน หมู่ ๓,๔,๗,๙,๑๓,๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขพค 42 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการใช้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญญาลักษณ์ สก. ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม 2573 ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อสุพรรณ เดือน ส.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ เดือนสิงหาคม 2565 นมเปิดเทอม จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อจ้างเหมาทำพานพุ่ม,พานดอกกุหลาบสีเหลือง จำนวน ๑ คู่ (๒ พาน) ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ว.ป.ร. ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565 ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บร 3522 (รถกู้ชีพกู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บร 3522 (รถกู้ชีพกู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ตามสภาพความเดือนร้อนของประชาชน หมู่ ๔,๑๐,๑๔ จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา,ล้อวัดระยะ) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (ข้อต่อ.ข้องอ.มาตรน้ำฯ) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพดใวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของสพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพดฬหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ เดือน ก.ค. 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดถุง รสจืด ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ อาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ขาตั้งลำโพงสนาม,ลำโพงสนามพร้อมไมโครโฟนและอุปกรณ์ลำโพง) ให้กับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมดาดคอนกรีตฯ หมู่ ๑,๒,๔,๕,๙,๑๑,๑๓,๑๔,๑๗ ตามสภาพความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซล LED - ไฟเหลือง) หมู่ ๓,๑๒,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด ๔.๕ ฟุต,เก้าอี้ทำงาน) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึีกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ซื้อธงชาติ,ธงตราสัญลักษณ์ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (คลอรีน,สารส้ม,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง กิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ตรา นมโรงเรียนสนับสนุนโดยรัฐบาล ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๘ โรงเรียน และ ศพด.ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ รวมจำนวน ๑๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิด กล่อง ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ และ (นม) ยูเอชที ชนิด ถุง ให้กับ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๘ โรงเรียน รวมจำนวน ๒๑ วัน ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศพด.วัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารของศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ (Syring, เข็ม,ป้ายเหล็ก,ใบรับรอง) ,สำลีก้อนและแอลกอฮอล์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุประปา(มาตรวัดน้ำ,วาล์ว,ข้องอ,ท่อPVC) ให้กับกองช่าง กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๔,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๔,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๕,๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๖,๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ,ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีต,ฝังท่อระบายน้ำ,ฝังท่อระบายน้ำพร้อมเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๓,๔,๖,๗,๙,๑๐,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 จ้างโครงการเปลี่ยนสารทรายกรองล้างระบบกรองถังเก็บน้ำและหอถังสูง พร้อมเช็คอุปกรณ์ระบบสูบน้ำ บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗,๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ให้กับงานกิจการประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับ ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ซื้อค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.ดอนตำลึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.วัดหัวกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศพด.หนองกระดี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.หนองพันเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.วัดเวฬุวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในตำบลบ่อสุพรรณ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับกองคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๐,๑๘,๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๑๒,๑๘,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ หมู่ ๘,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บม ๒๕๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๓,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เด็ก เยาวชน สตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บษ ๔๖๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บม 2573 ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
25 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองสวัสดิการสังคมฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำระบบประปา หมู่ 13,14 ให้กับกองช่าง กิจการงานประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 85-3489 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคลองดินระบายน้ำ ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. เรียงหินใหญ่ฯ หมู่ ๑,๒,๕,๖,๑๑,๑๓,๑๔,๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. เรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๕,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา และเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ ๒,๕,๑๓,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการขุดลอกคูดินระบายน้ำ และขุดลอกคูดาดคอนกรีต หมู่ ๑,๕,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔,๑๕,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีต) หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง รสจืด ตราโรงเรียน สนับสนุนโดยรัฐบาล (นมปิดเทอม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบ่อสุพรรณ จำนวน ๗ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ในการอบรม ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์และยางรถยนต์ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตตำบลบ่อสุพรรณ (สุนัข-แมว) ตัวละ ๓ บาท ตามโครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ช่วงที่ ๑ สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มี.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิ่น อำเภอสองพ่ี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2565 จ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ ๒ บ้านทับกระดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2565 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บร 3522 (กู้ชีพ-กู้ภัย) ให้กับสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง โดยการจัดอบรมและจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 จ้างโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดอบรมและจ้างเหมาประกอบอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจการชี้แจงดำเนินโครงการ,ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ซื้อโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดซื้อคู่มือการเลี้ยงชันโรงและวัสดุประกอบการอบรม ตามโครงการดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.พ. 2565 ซื้อโครงการบ่อสุพรรณชันโรงพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเลี้ยงชันโรงเพื่อใช้ในการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียน นมยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ นมยูเอสที ชนิดกล่อง รสจืด เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 จ้างจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติงาน ตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง จัดหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ ๓,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๔,๑๕,๑๖,๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ จาก กม.ที่ ๐+๐๐๐ สามแยกโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ ๒+๐๐๐ สามแยกบ้านผู้ใหญ่เกรียง ผิวทองงาม หมู่ที่ ๕,๗ บ้านหัวกลับ,บ้านหัวรัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุอื่นๆ(อุปกรณ์ประปา ท่อPVC,ข้อต่อ,ข้องอ) ให้กับกองช่าง งานระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 จ้างซ่อมแซมกลบหลุมบ่อถนนหินคลุก พร้อมสาดเกลี่ย หมู่ 1,2,4,5,6,7,11,13,17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ซื้อสารปรับปรุงคุณภาพน้ำ (สารส้ม,คลอรีน,ปูนขาว) ให้กับกองช่าง ระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัววัง ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2565 จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 85-3489 ให้กับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 จากลาดยางสายหน้าโรงเรียนบ่อสุพรรณ ถึง กม.ที่ 0+200 ถนนคอนกรีต (ระบบประปาหมู่5) หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก กม.ที่ 0+000 ถนนลาดยางสายหนองพันเทา-หนองกระดี่ ถึง กม.ที่ 0+200 บริเวณบ้านนายดาวเรือง มีนิลดี หมู่ที่ 18 บ้านหนองขุย ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับกองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์) ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน ให้กับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ให้กับกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดสพฐ. เดือนมกราคม 2565 จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง